Welpen

B-Wurf geboren am 4.5.2010

B- Wurf

<b>B-Wurf; Portée B</b> Mutter Ceyreste mit ihren Welpen; Maman Ceyreste et ses chiots

B- Wurf

<b>B </b> 14. Juni; 14. juin

B- Wurf

<b>B </b> 23. Juni; 23. juin

B- Wurf

<b>B </b> 23. Juni; 23. juin

B- Wurf

<b>B </b> 28. Juni; 28. juin

Bandit

<b>Bandit</b> 

Barack

<b>Barack</b> 

Boreas

<b>Boreas</b> 

Braco

<b>Braco</b> 

Baronesse

<b>Baronesse</b> 

Belleamie

<b>Belleamie</b> 

Brillance

<b>Brillance</b> 

Bravour

<b>Bravour</b> 

Vater

Arnolds d'Argeville en Provence

<b>Vater</b> Arnolds d'Argeville en Provence

Mutter

Ceyreste vis Tranquilla

<b>Mutter</b> Ceyreste vis Tranquilla

Körausweis

<b>Körausweis; Certificat de séléction</b> Ceyreste

Resultate

<b>Resultate; Résultats</b> Ceyreste

Stammbaum

<b>Stammbaum; Pédigree</b> Ceyreste