Welpen

D- Wurf geboren am 17.März 2015

D-Wurf

<b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>Dyna &Déesse</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>IMG_5370</b> 7. Woche/semaines<b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>IMG_5082</b> 5 Wochen/semaines<b>11. April/avril</b> <b>7. April/avril</b> <b>15.April/avril</b> <b>7.April/avril</b> <b>IMG_4206</b> <b>IMG_4189</b> <b>2 Wochen /semaines</b> <b>IMG_3676</b> <b></b> 

Diane

<b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Wochen/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>IMG_5583</b> 7. Wochen/semaines<b>IMG_5589</b> 7. Woche/semaines<b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>3 Wochen-semaines</b> <b>3 Wochen-semaines</b> <b>3 April/avril</b> <b>2 Wochen- semaines</b> <b>1 Woche- une semaine</b> <b>1 Woche - une semaine</b> <b>1 Tag- premier jour</b> 

Dynamite

<b>8: Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>IMG_5956</b> <b>8. Wochen/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>IMG_5481</b> 7. Woche/semaines<b>IMG_5561</b> 7. Woche/semaines<b>IMG_5429</b> 7. Woche/semaines<b>6. Woche/semaines</b> <b>6. woche/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>3 Wocxhen/semaines</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>3. April/avril</b> <b>2 Wochen- semaines</b> <b>2 Wochen- semaines</b> <b>1 Woche- une semaine</b> <b>IMG_3594</b> 

Duchesse

<b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>IMG_5405</b> 7. Woche/semaines<b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>3 April/avril</b> <b>2 Wochen- semaines</b> <b>2 Wochen- semaines</b> <b>1 woche- 1 semaine</b> <b>Hündin 2 - femelle 2</b> <b>1 Tag- premier jour</b> 

Dunya

<b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche</b> 8. semaines<b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>3. April/avril</b> <b>2 Wochen- semaines</b> <b>2 Wochen-semaines</b> <b>1 Woche - une semaine</b> <b>1 Woche- une semaine</b> <b>1 Tag- premier jour</b> 

Déesse

<b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>7. Woche7semaines</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>5. April/avril</b> <b>3. April/avril</b> <b>2 Wochen-semaines</b> <b>2 Wochen- semaines</b> <b>1 Woche- une semaine</b> <b>1 Woche- une semaine</b> <b>1 Tag - premier jour</b> 

Dalì

<b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>5. April/avril</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>3. April/avril</b> <b>2 Wochen- semaines</b> <b>2 Wochen - semaines</b> <b>1 Woche- une semaine</b> <b>1 Tag- premier jour</b> 

Da Vinci

<b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>3 April/avril</b> <b>2 Wochen- semaines</b> <b>2 Wochen- semaines</b> <b>1 Woche- une semaine</b> <b>1 Tag- premier jour</b> 

Duc

<b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>8. Woche/semaines</b> <b>7. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>6. Woche/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>5 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>4 Wochen/semaines</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>3 Wochen/semaines</b> <b>3. April/avril</b> <b>2 Wochen- semaines</b> <b>2 Wochen - semaines</b> <b>1 Woche- une semaine</b> <b>1 Woche - une semaine</b> <b>1 Tag- premier jour</b> 

Vater

Gadget du Gourg d'enfer

<b>Gadget du Goug d enfer</b> Gadget du Goug d enfer

Stammbaum

<b>pedigree gadget</b> <b></b> 

HD

<b>hd auswertung gadget</b> 

Mutter

Brillance du Tourbillon blanc

<b>Brillance</b> 

Körausweis

<b>Körausweis; Certificat de séléction</b> Brillance

Stammbaum

<b>Stammbaum</b> Brillance

Resultate

<b>Resultate; Résultats</b> Brillance